Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady prywatności na stronie internetowej https://ratynscystomatologia.pl (dalej jako „Serwis”). Administratorem danych osobowych jest Jarosław Ratyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RATYŃSCY DENTAL CLINIC JAROSŁAW RATYŃSKI z siedzibą w Warszawie (01-875), ul. płk. Mieczysława Niedzielskiego “Żywiciela” 2A lok. U1, REGON: 142601979, NIP: 8221895560, nr telefonu +48 603 337 603, e-mail klinika@ratynscystomatologia.pl.
 2. Administrator danych osobowych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.
 3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Serwis może zwierać hiperłącza do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę ochrony danych osobowych. Administrator zobowiązuje się przy tym dochować niezbędnej staranności, by Użytkownicy mieli świadomość korzystania z innej strony internetowej nienależącej do Administratora po skorzystaniu z hiperłącza.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele i podstawy prawne

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu opinii dostępnym na podstronie: https://ratynscystomatologia.pl/klinika/opinie;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookie (tzw. „ciasteczka”);
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 3. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:
  1. zamieszczenia opinii na stronie internetowej ratynscydentalclinic.pl (zakres danych: imię oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. W ramach procesu przesyłania opinii Użytkownik otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz może wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w sposób i w celach opisanych w wyrażonej zgodzie oraz niniejszym dokumencie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale wymagane do zamieszczenia opinii przez Administratora. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, serwer proxy, nazwa sesji, urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki Użytkownika, lokalizacji oraz nazwy dostawców usług internetowych lub dostawców usług mobilnych) w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do generowania informacji zbiorczych i statystycznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, jak również w celach bezpieczeństwa.
 6. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 7. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO;
  2. odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkownika plików cookies – szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez Administratora z plików cookies znajdują się w Polityce Cookies poniżej.

 

Uprawnienia Użytkownika

 1. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi realizację uprawnień wskazanych poniżej. Użytkownik może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania poprzez pocztę elektroniczną: klinka@ratynscystomatologia.pl.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,
  2. sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
  7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.
 3. Administrator rozpatruje zgłoszone żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika w ww. terminie, rozpatrzy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 4. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Polityka cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis dla Użytkownika.
 4. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. cookies sesyjne, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika,
  2. cookies trwałe, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie przez Użytkownika urządzenia nie powoduje ich usunięcia,
  3. cookies statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Serwisie.
 5. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. konfiguracji Serwisu, umożliwienia płynnej nawigacji na stronach i podstronach Serwisu,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, także za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA – polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl,
  3. sprawdzenia statusu indeksowania witryny przez wyszukiwarkę Google oraz zoptymalizowania widoczności strony za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Search Console, których administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA – polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl,
  4. popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii – polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies.
 6. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności wyżej wskazanych osób trzecich, celem zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookies tych podmiotów.
 7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania stosowanego przez Użytkownika (przeglądarki internetowej).
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Zmiana polityki prywatności

 1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Serwisu.
 2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia jego danych osobowych przez Administratora oraz zaprzestać korzystać z Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu po publikacji powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.
 3. Polityka prywatności nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.