Regulamin Kliniki Stomatologicznej Ratyńscy Stomatologia w Warszawie ul. Niedzileskiego 2a lok U1

 1. Klinika Stomatologiczna Ratyńscy Stomatologia świadczy usługi z zakresu poradnictwa i leczenia wszystkich specjalności stomatologii.
 2. Klinika prowadzi dzienną opiekę stomatologiczną . Klinika jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20 . Kierownictwo Kliniki zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia.
 3. Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym umówieniu wizyty osobisty , telefonicznym bądź mailowym. W celu jak najlepszego dopasowania długości wizyty do potrzeb pacjenta , nasza recepcjonistka przeprowadza wstępny wywiad , prosimy więc o udzielenie wszelkich niezbędnych informacji.
 4. Wszystkich pacjentów pierwszorazowych o przybycie na wizytę 10 minut wcześniej w celu wypełnienia ankiety ogólnomedycznej , zgodnej z aktualnym stanem zdrowia. Karta zdrowotna musi zawierać numer pesel pacjenta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o dokumentacji medycznej. Administratorem i Zarządzającym danymi pacjenta jest klinika stomatologiczna Ratyńscy Stomatologia z siedzibą w Warszawie ul. Niedzielskiego 2a lok U1.
 5. Wszystkie wizyty są uprzednio potwierdzane przez recepcję kliniki. Pacjenci którzy chcą anulować bądź przełożyć wizytę proszeni są o dokonanie tego nie później niż na 24 godziny przed planowaną wizytą . W przypadku niedostosowania się do tej prośby pacjent zostanie obciążony kwotą 150zł za każde 30 minut wizyty. W przypadku powtarzających się nieobecności na wcześniej zaplanowanych wizytach , umówienie kolejnej będzie możliwe po wpłaceniu równowartości planowanej wizyty , która przechodzi na konto kliniki w przypadku niepojawienia się pacjenta. Spóźnienie się na wizytę więcej niż 15 minut bez wcześniejszej informacji telefonicznej traktowane jest jako nieobecność.
  W przypadku nie potwierdzenia przez pacjenta wizyty klinika zastrzega sobie możliwość anulowania wizyty.
 6. Każdy pacjent niepełnoletni może odbyć wizytę tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego . Kartę zdrowotną dziecka wypełnia rodzic/opiekun prawny . W przypadku pacjentów powyżej 16 roku życia wymagany jest podpis pacjenta i rodzica/opiekuna prawnego.
 7. W przypadku pacjenta niepełnoletniego , przy braku współpracy ze strony pacjenta małoletniego, rodzice ponoszą opłatę za zablokowanie gabinetu , w wysokości 50zł za każde 30 minut wizyty.
 8. Za szkody wyrządzone w klinice przez dzieci odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni.
 9. Pacjenci są przyjmowani w kolejności wg zapisu , staramy się aby nie było opóźnień , ale czasem z powodu nieprzewidywalnych okoliczności niezależnych od nas może dojść do przedłużenia . W wyjątkowych okolicznościach klinika zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności przyjmowanych pacjentów.
 10. Pacjenci rozpoczynający leczenie protetyczne zobowiązani są do akceptacji przedstawionego im planu i kosztorysu leczenia. Zgodnie z przedstawionym kosztorysem pacjent wpłaca 40% zaliczki bezzwrotnej. Pacjent ma prawo do 3 bezpłatnych wizyt kontrolnych po zakończeniu leczenia, za każdą kolejną pobierana jest opłata w wysokości 150zł za wizytę.
 11. Pacjenci rozpoczynający leczenie ortodontyczne , implantologiczne zobowiązani są do akceptacji przedstawionego im planu i kosztorysu leczenia. Klinika zastrzega sobie prawo do poproszenia o wpłatę bezzwrotnej zaliczki w wysokości 40% planowanego aparatu ortodontycznego / implantu przed rozpoczęciem leczenia
 12. Wszyscy lekarze w Klinice świadczą usługi stomatologiczne na najwyższym poziomie , zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i najnowszymi trendami w leczeniu. Warunkiem rękojmi jest odbywanie wizyt kontrolnych co 3-6 miesięcy wg wskazań lekarza prowadzącego w Klinice Ratyńscy Stomatologia w Warszawie . Wizyta kontrolna jest odpłatna w wysokości 50 zł , w razie konieczności wykonywane są dodatkowe badania.
  * na wypełnienia udzielana jest rękojmia 1 roku od dnia wizyty (nie dotyczy zębów mlecznych, odbudów warunkowych)
  * protetyka -uzupełnienia stałe 2 lata od dnia wizyty
  * protetyka – uzupełnienia ruchome 6 miesięcy od dnia wizyty
  * implanty -producent implantu udziela dożywotniej gwarancji pod warunkiem stosowania się do zaleceń lekarski oraz zgłaszania się na okresowe kontrolne wizyty i badania( pacjent ponosi koszt zablokowania gabinetu 500zł, na wprowadzenie nowego implantu, koszt nowego uzupełnienia protetycznego ponosi pacjent)

  Rękojmia nie jest udziela gdy:
  * pacjent nie zgłasza się na wyznaczone zgodnie z harmonogramem wizyty kontrolne
  * nie stosuje się do zaleceń higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych
  * przerwał zaplanowane wcześniej leczenie
  * zgłasza się na wizyty kontrolne ortodontyczne nieregularnie , nie przestrzega retencji zgodnie z zaleceniami
  * samodzielnie dokonuje korekt lub napraw uzupełnień protetycznych lub aparatów ortodontycznych
  * pacjent uległ wypadkowi i doszło do uszkodzenia /pęknięcia własnych zębów pacjenta , uzupełnień protetycznych , aparatów ortodontycznych
  * nie stosuje szyn relaksacyjnych , szyn ochronnych zaleconych przez lekarza prowadzącego
 13. Pacjent ma prawo do wydania swojej dokumentacji medycznej po wcześniejszym złożeniu tej prośby na piśmie oraz uiszczeniu opłaty 0,30zł za stronę kopii albo wydruku lub 1,74 na elektronicznym nośniku danych. Czas przygotowania dokumentacji medycznej to 14 dni roboczych